HOTLINE:
0786 525 666
yongyivn@gmail.com 

396681221739_225x168

BO LOC GR Series

THÔNG SO KY THUAT Nhiet do chiu duoc : -5o ~ 60oC. Áp suat chiu duoc : 1.5 ~ 9.0 Bar ( kg/cm2). Do tinh loc :  5 µ. Các co rang : 13 mm, 17 mm, 21 mm.